Godło Polski

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Dziennik elektroniczny

Statut

Rekrutacja

Plan lekcji

Matura

Egzaminy zawodowe

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności zsoits.edu.pl

Wstęp Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.zsoits.edu.pl Data publikacji: 01.09.2022 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2022 r. Status pod względem zgodności:

Strona internetowa www. zsoits.edu.pl.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości - zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w dostępnej formie i mają charakter informacji jaki jest niezbędny do jej opublikowania,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 •  filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
 • strona internetowa nie posiada aplikacji mobilnej
Dostępna strona
 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności: zróżnicowana czcionka pod kątem koloru i wielkości, używanie w zapisach słów wersalików i kapitalików, podkreśleń, konturów, uwypukleń, indeksów.
 • Tekst formułowany jest graficznie z justowaniem prawostronnym („złamanie” wrażenia zbitej kostki tekstu)
Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności: Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2022-01-10 Metoda przygotowania oświadczenia: Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Informacje zwrotne i dane kontaktowe: W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Marek Woźniak  -  adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 67 416 12; +48 721 144 111 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Informacje na temat procedury:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/ Dane teleadresowe podmiotu publicznego:                           Adres: 42-470 Siewierz ul .Tadeusza Kościuszki 15 Tel.: 32 67 416 12; +48 721 144 111Faks: brak E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Strona internetowa: www.zsoits.edu.pl.pl Dostępność architektoniczna: 1.      Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli: Położenie głównych drzwi zewnętrznych (wejściowych) do budynku szkoły- łatwa lokalizacja od strony jezdni, kolejne drzwi zewnętrzne znajdują się na dziedzińcu wewnętrznym i od strony Parkingu szkoły. Kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych umożliwiają dogodne warunki ruchu. Główne wejście do szkoły oznaczono tablicami urzędowymi. Drzwi główne, jak i pozostałe drzwi zewnętrzne są dwuskrzydłowe i posiadają określone normami parametry w odniesieniu do rozwieranych drzwi zewnętrznych, dwuskrzydłowych. Szerokość skrzydła głównego ma   0,9 m, wysokość drzwi 2m, wysokość progów nie przekracza 20 mm. Drzwi otwierają się na zewnątrz. Parametry te pozwalają na przemieszczenie się nimi, przy otwarciu drugiego skrzydła osób z niepełnosprawnością. Warunków dostępności nie spełnia usytuowanie drzwi zewnętrznych – wysoki parter - dojście do drzwi zewnętrznych prowadzi schodami bez podjazdów, prowadnic, windy schodowej. Szkoła przygotowana jest na możliwość ustawienia tymczasowego, drewnianego podjazdu (drewnianej rampy podjazdowej - dostępna w zasobach szkoły) na schodach prowadzących do drzwi zewnętrznych znajdujących się od strony dziedzińca wewnętrznego (wyjście ewakuacyjne – 4 schody). Nawierzchnia przed schodami jest utwardzona. W ciągu doprowadzającym do głównych drzwi zewnętrznych zamontowano poręcz. Wokół drzwi zewnętrznych zachowana jest swoboda poruszania się osobom z niepełnosprawnością poprzez  zachowanie przed i po wejściu przestrzeni manewrowej o wymiarach150×150 cm i większych. Drzwi wewnętrzne, z wyjątkiem tych do pomieszczeń technicznych i gospodarczych, mają szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy. Brak łazienki dla osoby niepełnosprawnej. Drzwi do łazienki otwierają się na zewnątrz pomieszczenia, mają szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy. Sekretariat szkoły i gabinet dyrektora znajdują się na pierwszym poziomie – na parterze budynku. Pomieszczenia szkolne posiadają etykiety informacyjne odnośnie przeznaczenia. Oznakowano drogi ewakuacyjne. 2.      Dostępność korytarzy, schodów i wind: Korytarze szkolne mają odpowiednią szerokość do poruszania się osób w tym z niepełnosprawnością – wszystkie korytarze maja powyżej 2 m szerokości, co umożliwia swobodną komunikację dwukierunkową, w tym umożliwiającą minięcie się dwóch wózków. Korytarze posiadają właściwe naświetlenie – duże okna, nowe oświetlenie elektryczne dające światło o natężeniu oświetlenia na płaszczyźnie roboczej (0,85 m) o wartości 300 lx w równomiernym rozmieszczeniu. Korytarze tworzą nawierzchnię równą, antypoślizgową. W wewnętrznych ciągach komunikacyjnych brak wind dla osób z niepełnosprawnością, podjazdów, prowadnic, widy schodowej. Zgodnie z normami bhp schody i progi zostały oznakowane odpowiednimi znakami. Sekretariat szkoły i gabinet dyrektora usytuowany został na pierwszym poziomie szkoły – na parterze budynku, posiada etykiety informacyjne. 3.      Dostosowanie inne (pochylnie, platformy, automatyczne, samoobsługowe informacje głosowe, pętle indukcyjne) – schody zewnętrzne i wewnętrzne bez podjazdów, prowadnic, widy schodowej,  w wewnętrznych ciągach komunikacyjnych brak wind. Brak zamontowanych samoobsługowych informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Dla ułatwienia poruszania się osób w tym z niepełnosprawnością po budynku szkoły zastosowano możliwe dostosowania typu: pomieszczenia szkolne zostały oznakowane tabliczkami informacyjnymi. W szkole zastosowano poziome i pionowe znaki informacyjne odnośnie progów, schodów, dróg ewakuacyjnych. Umieszczono w widocznych miejscach schemat szkoły danego poziomu (schemat parteru, schemat I piętra i II piętra). Szkoła dysponuje drewnianą rampą podjazdową do tymczasowego zamontowania na schodach prowadzących do drzwi zewnętrznych najniżej usytuowanych nad poziomem drogi. Planuje się zakup specjalistycznej rampy metalowej. 4.     Oznaczenia miejsc i sposobu korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych: Szkoła posiada wewnętrzny Parking. Parking szkoły ma wydzielone miejsce  przewidziane dla osób z niepełnosprawnością. Miejsce oznaczono znakami poziomym oraz pionowym typu D-18a. Znak zawiera piktogram znaku D-18a – na niepieskim tle duża, biała litera P, w prawym dolnym rogu biały schemat koperty, pod znakiem informacja słowna: „Parking, miejsce zastrzeżone”. 5.      Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: Osoba z niepełnosprawnością wymagająca pomocy psa asystującego ma prawo wejść do obiektu użyteczności publicznej, do których zalicza się szkołę, wraz z towarzyszącym psem asystującym — (art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż i posiadania przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego, że pies ma status psa asystującego oraz zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. 6.      Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu w szkole – szkoła nie dysponuje tłumaczem języka migowego.Stosuje się następujące rozwiązania: Realizując postanowienia ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) dyrektor szkoły  informuje, że: Szkoła przyjmuje do załatwienia sprawy zgłaszane: 1) osobiście, 2) przy udziale tłumacza, 3) przy udziale osoby przybranej, 4) w szczególnych przypadkach, po uzgodnieniu z organem prowadzącym, przy pomocy przeszkolonego pracownika Starostwa Powiatowego w Będzinie. Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej z udziałem tłumacza języka migowego jest proszona o zgłoszenie zamiaru skorzystania z tej usługi (usługa bezpłatna ), co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia chęci skorzystania z usług tłumacza języka migowego można dokonać: 1) pisemnie, przesyłając zgłoszenie (nie stosuje się wzorów druków wniosków):
 • za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pocztowe na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II  w Siewierzu, ul. Tadeusza Kościuszki 15, 42-470 Siewierz
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2) telefonicznie, dzwoniąc na numer: 32 67 416 12, za pośrednictwem osoby przybranej, tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw. 3) osobiście w siedzibie Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II  w Siewierzu  ul. Tadeusza Kościuszki 15, 42-470 Siewierz.    

Lektury w języku ukraińskim Шкільне читання

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z bazą lektur szkolnych w języku ukraińskim. Tutaj znajdziecie linki do źródeł udostępniających nieodpłatne książki w języku ukraińskim, a także dodatkowe materiały do pobrania.

 

Lektury szkolne w języku ukraińskim:

 

Camus Albert: Dżuma

Альбер Камю: Чума (вид. 1991)

 

Dante Alighieri: Boska komedia
Данте Аліг'єрі: Божественна комедія

 

Homer: Iliada
Гомер: Іліада

 

Homer: Odyseja
Гомер:  Одіссея

 

Horacy – wybrane utwory
Квінт Горацій Флакк

 

Kafka Franz: Proces (fragmenty)
Франц Кафка: Процес (збірник) - Фрагмент

 

Molier: Wybrane komedie (np. Skąpiec - strona 131) - do pobrania w pliku pdf
Мольєр: Вибрані комедії (Cкупий)

 

Orwell George: Rok 1984 (fragment)
Джордж Оруелл: 1984 (Фрагмент)

 

Pieśń o Rolandzie (do pobrania w pliku pdf)
Пісня про Роланда

 

Sofokles: Antygona
Софокл: Антігона

 

Szekspir William: Dramaty (np. Hamlet, Makbet, Romeo i Julia)
Вільям Шекспір

 

Książki w języku ukraińskim - wykaz stron internetowych

Książki w języku ukraińskim – Biblioteki dla Ukrainy

 

Tłumaczenia literatury światowej

https://sites.google.com/site/openbookclassic/svitova-literatura

 

Wybrane cyfrowe biblioteki Ukrainy:

 1. Biblioteka Cyfrowa Dziedzictwa Historycznego i Kulturowego
 2. Biblioteka elektroniczna „UKRAINIKA”
 3. Odeska Narodowa Naukowa Biblioteka

Rodo - obowiązek informacyjny

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:

 1. Administrator danych.

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu reprezentowane przez Dyrektor mgr Martę Szczerbę z siedzibą 42-470 Siewierz,  ul. Tadeusza Kościuszki 15. 

 1. Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Marek Woźniak, Kancelaria ODO Wiktoria Wożniak ul. Osiedle Orłowiec 52 lokal 12, 44-280 Rydułtowy z którym można skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • pisemnie na adres siedziby Administratora.
 • Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.
 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu określonych przepisami prawa, a w szczególności przepisami prawa oświatowego, w celu realizacji przysługujących uprawnień, zadań bądź spełnienia obowiązków określonych tymi przepisami prawa.
 2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani, jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
 3. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
 4. Odbiorcy danych osobowych.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

 1. Okres przechowywania danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 3. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 4. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 • Prawo do cofnięcia zgody.

1.     Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.

2.     Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a od momentu uchwalenia nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
 • ustawowym,
 • umownym, lub
 • warunkiem zawarcia umowy,

do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

 1. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 1. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
 2. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Kadra

Imię

Nazwisko

e-mail

Nauczane przedmioty

Iwona

Adamus

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

chemia

Edyta

Będkowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

matematyka, informatyka

Barbara

Bochenek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

przedmioty zawodowe

Inez

Czerwińska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

język angielski

Joanna

Dybowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

religia

Olga

Dydak

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

język niemiecki, kierownik szkolenia praktycznego

Katarzyna

Dyrda

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

język angielski

Aneta

Frączek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pedagog szkolny

Anna

Idziak-Maciaszek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

język rosyjski

Karolina

Jankowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

przedmioty zawodowe

Renata

Kaczmarek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pedagog specjalny

Ewa

Karmańska-Kocznur

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

geografia

Anna

Kieller-Bańka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

biologia

Mariusz

Kobiński

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wychowanie fizyczne

Urszula

Kosteczka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

język angielski

Jolanta

Kozak

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

historia, plastyka

Zbigniew

Kozak

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

historia

Edyta

Kozieł

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

język niemiecki

Krystian

Kwiecień

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wychowanie fizyczne

Aneta Antonina

Machura

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

edukacja dla bezpieczeństwa

Aneta Magdalena

Machura

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

informatyka

Robert

Machura

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

informatyka

Małgorzata

Mazur

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

język polski

Jacek

Michalak

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

religa

Dariusz

Nawrot

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wychowanie fizyczne

Agnieszka

Nowak

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

przedmioty zawodowe

Ewa

Nowak

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

przedmioty zawodowe

Marzena

Nowakowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

doradztwo zawodowe

Aleksandra

Orońska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

psycholog

Ewelina

Owczarek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

język polski

Anna

Poznar

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

bibliotekarz

Agnieszka

Sularz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

język polski

Marta

Szczerba

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

podstawy przedsiębiorczości

Hanna

Śliwa-Wrocławska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

język angielski

Dawid

Torbus

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

muzyka

Witold

Urbańczyk

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

matematyka, fizyka

Urszula

Warmuz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

historia, historia i społeczeństwo

Grzegorz

Złocki

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

fizyka

 

Harmonogram konsultacji w roku szkolnym 2022/2023

WAŻNE: Konsultacje z nauczycielami odbywają się zgodnie z poniższym harmonogramem.

Ze względu na sezon chorobowy, zalecamy wykonanie telefonu do sekretariatu szkoły, celem potwierdzenia dostępności nauczyciela w danym dniu.

Jeżeli mają Państwo potrzebę rozmowy z nauczycielem w innym terminie, prosimy o wcześniejsze umówienie się.

Rozmowy nauczycieli z rodzicami nie mogą odbywać się w czasie, kiedy nauczyciel prowadzi lekcje, pełni dyżur na korytarzu szkolnym czy wykonuje inne obowiązki zlecone przez dyrektora szkoły.

Harmonogram konsultacji w roku szkolnym 2022/2023

Imię i nazwisko nauczyciela 

Dzień konsultacji 

godzina 

Adamus Iwona 

poniedziałek 

6.50 - 7.50 

Będkowska Edyta 

czwartek 

piątek 

7.20 - 7.50 

7.20 - 7.50 

Czerwińska Inez 

Wtorek 

Czwartek  

8:10 – 8:40 

8:10 – 8:40 

Dybowska Joanna 

poniedziałek 

12.25 - 13.25 

Dydak Olga 

Poniedziałek 

Wtorek 

14:30 – 15:00 

14:30- 15:00 

Dyrda Katarzyna 

Wtorek 

9.30 - 10.30 

Frączek Aneta 

Środa  

15:30 – 16:30 

I.  Kmiecik 

Piątek  

7:30 – 8:30 

Jankowska Karolina 

Czwartek 

14:35-15:35 

Kaczmarek Renata 

Czwartek  

13:30 – 14:00 

Karmańska-Kocznur Ewa 

Środa 

czwartek 

15:20-15:50 

15:20-15:50 

Kieller-Bańka Anna 

Wtorek 

piątek 

12:55– 13:25 

8:00 – 8:30 

Kobiński Mariusz 

Piątek 

13:45-14:45 

Kosteczka Urszula 

Piątek 

Środa 

11.30-12.00 

9.30- 10.00 

Kozak Jolanta 

czwartek 

12.00-13.00 co dwa tygodnie (pierwsze konsultacje 08.09.22)  

Kozak Zbigniew  

 Wtorek 

13.45- 14.45 co tydzień 

(pierwsze konsultacje 13.09.22) 

Kozieł Edyta 

środa 

piątek 

07:10 – 07:50 

08:20 – 08:35 

Kwiecień Krystian 

czwartek 

11:10 – 12:10 

Machura Aneta Antonina 

Wtorek  

10:45 – 11:15 

Machura Robert 

Poniedziałek (co 2 tygodnie) 

9:25 - 10:25 

Machura Aneta Magdalena 

Poniedziałek (co 2 tygodnie) 

9:25 - 10:25 

Mazur Małgorzata 

Wtorek i piątek 

07:20 – 07:50 

Michalak Jacek 

Czwartek  

12:00 – 13:00 

Nawrot Dariusz 

Poniedziałek  

Czwartek  

7:10 – 7:40 

7:10 – 7:40 

Nowak Agnieszka 

Środa 

Piątek 

12.55 - 13.05 

8.35 - 9.25 

Nowak Ewa 

wtorek, czwartek, piątek 

7:20 – 7:40  

Orońska Aleksandra 

Piątek  

8:30 – 9:00  

Owczarek Ewelina 

Środa 

13:45-14:45 

Poznar Anna 

Środa 

12:00 – 12:30 

Sularz Agnieszka 

wtorek 

11.00-12.00 

Szczerba Marta 

Poniedziałek 

Środa 

8:00- 8:30 

8:00 – 8:30 

Śliwa-Wrocławska Hanna 

Środa  

10.40 – 11.10 

Torbus Dawid 

Piątek (co 2 tygodnie) 

14:30-15:30 

Urbańczyk Witold 

piątek 

6.50-7.50 

Warmuz Urszula 

Piątek (co 2 tygodnie) 

9.00 - 9.30, 12.00 - 12.30 

Złocki Grzegorz 

Środa (dwie pierwsze środy każdego miesiąca)  

13.45-14.45 


 

Partnerzy szkoły

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych  
im. Jana Pawła II w Siewierzu
ul. Tadeusza Kościuszki 15
42-470 Siewierz
 
tel. kom.: +48  721 144 111
tel. stac.: (32) 67 416 12
e-mail: sekretariat@zsoits.edu.pl
 
Skrytka ePUAP: /LOiT_ZSOiTSiewierz/SkrytkaESP

Lokalizacja

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona internetowa www.zsoits.edu.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.